Regulamin i warunki zakupu biletów

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie (definicje):

 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.moje-bilety.pl i wszystkich jej podstron, w szczególności określający prawa i obowiązki nabywców biletów i Ticketpro jako stron transakcji; Regulamin dotyczy wszystkich zakupionych za pośrednictwem ww. strony internetowej Biletów na wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe lub inne.
 2. Ticketpro – Ticketpro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-181) przy ul. Osikowej 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000020692, numer REGON 278212548, numer NIP:634-25-24-436, udostępniająca Organizatorom System sprzedaży biletów umieszczony na stronie internetowej www.moje-bilety.pl. Adres poczty elektronicznej: sklep@moje-bilety.pl, Tel. 32/352 00 04, fax. 32/258 02 52. Inne dane kontaktowe Ticketpro znajdują się w zakładce Kontakt
 3. Bilet / E-Ticket – dokument uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora, dostarczony Klientowi w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku przez Klienta, uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.
 4. Impreza – realizowane przez Organizatora wydarzenie muzyczne, sportowe, kulturalne lub inne odbywające się z udziałem publiczności, sprzedawane na stronach www.moje-bilety.pl.
 5. Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która realizuje Imprezę.
 6. Klient – osoba/podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. System – udostępniony przez Ticketpro system sprzedaży Biletów za pośrednictwem strony , w tym obsługa zamówień realizowanych za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail.
 8. Pośrednik płatności – agent rozliczeniowy współpracujący z Ticketpro, za pośrednictwem którego przeprowadzane i rozliczane są transakcje dokonywane przez Klientów

B. Postanowienia ogólne

 1. Kupujący Bilety w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Firma Ticketpro nie jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. Ticketpro udostępnia Organizatorowi System do sprzedaży Biletów na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Ticketpro a Organizatorem. Wobec tego Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za przebieg Imprezy jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego imprezy z rzeczywistym przebiegiem Imprezy. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przebieg imprezy jest Organizator. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji imprezy należy kierować wyłącznie do Organizatora. Skargi i wnioski skierowane do Ticketpro, a dotyczące organizacji Imprezy, zostaną przekazane Organizatorowi.
 3. Spółka Ticketpro nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za realizację Imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Klient w związku z wydarzeniem, na które zakupił Bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta w związku z Imprezą, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora.
 4. Klient (osoba nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 5. Organizator każdej Imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia, daty i miejsca wydarzenia.

II. PROCEDURA ZAKUPU BILETÓW

 • Procedura zakupu biletów jest szczegółowo opisana na stronie internetowej "Przewodnik – Jak zakupić bilety na koncert lub inne wydarzenie", którą uznaje się za integralną część Regulaminu. Klient jest zobowiązany do zakupu Biletów zgodnie z powyższymi procedurami i warunkami płatności.
 • Podczas procesu zakupu biletów kolejne kroki wyboru i zakupu biletów muszą następować po sobie nieprzerwanie.
 • Realizacja przez Klienta procedury zakupu Biletu/ów stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności Biletów prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu/ów.
 • Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 • Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do Systemu www.moje-bilety.pl. W przypadku wpisania błędnego lub niepełnego adresu poczty elektronicznej Klienta, wiadomość z Biletem może nie dotrzeć do Klienta, z winy Klienta. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych w Systemie Moje-Bilety.pl.
 • Informacja o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej Imprezy oraz uwidacznia się każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu.
 • Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez System w ciągu 30 minut. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.
 • Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Systemie sprzedaży Biletów Ticketpro nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • Ticketpro nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność biletów kupionych poza systemem www.moje-bilety.pl. Nabywanie biletów z drugiej ręki niesie za sobą ryzyko kupienia biletu nieważnego.
 • Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy przez Organizatora, której nabyte przez Klienta Bilety dotyczą.
 • Sprzedaż biletów na dane wydarzenie kończy się w momencie rozpoczęcia wydarzenia lub w przypadku wyczerpania się puli biletów.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Biletów zakupionych za pośrednictwem strony www.moje-bilety.pl
 • Jak wspomniano powyżej, Ticketpro nie jest organizatorem, dlatego też, w zakresie reklamacji stosuje się postanowienia pkt.I B ust. 2-5.
 • Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 • W przypadku, kiedy Impreza zostaje odwołana przez Organizatora, Organizator może wysłać informację mailową do Klientów. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w Imprezie – poza ceną Biletów na odwołaną Imprezę.
 • W przypadku zwrotu biletów, zwrot nastąpi po wysłaniu przez Klienta drogą mailową na adres mailowy Organizatora numeru zamówienia.
 • UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 w sprawie kas rejestrujących, od 1 października 2013 dodatkowo do uzyskania zwrotu niezbędny będzie wypełniony i podpisany przez klienta oryginalny protokół przyjęcia zwrotu. Klient powinien go odesłać na adres mailowy Organizatora wraz z numerem zamówienia.
 • Wszelkie informacje dotyczące odwołania bądź zmian w Imprezie znajdują się na stronie internetowej www.moje-bilety.pl prezentującej Imprezę.
 • Zwrot należności za Bilety zakupione w Systemie Ticketpro za pośrednictwem stron www.moje-bilety.pl na odwołane wydarzenie nastąpi na kartę lub konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora protokołu zwrotu.
 • Poza przypadkiem odwołania Imprezy i sytuacjami przewidzianymi prawem, zwroty Biletów nie są możliwe.
 • Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres mailowy Organizatora.

IV. PRYWATNOŚĆ

 • Ticketpro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-181) przy ul. Osikowej 45 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 • Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów oraz, za zgodą Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Ticketpro oraz Organizatora.
 • Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi Imprezy, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem klienta w Imprezie.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ticketpro jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 • W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2016 r.